Ran->Sem: Hakudaku Delmo Tsuma no Miira Tori Ova 1